Algemene voorwaarden

Voorwaarden

Omdat wij het persoonlijke en menselijke contact met onze klanten prefereren hopen wij deze voorwaarden zo min mogelijk nodig te hebben. Deze zijn echter wel te allen tijde van toepassing tenzij anders overeen gekomen.


Artikel 1. Toepasselijkheid
1. Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Steenrijker zijn deze Algemene Leveringsvoorwaarden (hierna genoemd: Voorwaarden) van toepassing.
2. Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.
3. Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts na mededeling dan wel goedkeuring door Steenrijker worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
4. Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden, en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Steenrijker worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Steenrijker ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten
1. Alle aanbiedingen van Steenrijker zijn vrijblijvend en Steenrijker behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
2. Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Steenrijker. Steenrijker is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Steenrijker dit zo spoedig mogelijk aan u mee.

Artikel 3. Prijzen en betalingen
1. De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro`s, inclusief 21% BTW, eventuele belastingen en/of andere heffingen, tenzij anders vermeld of overeen gekomen.
2. Tenzij anders overeengekomen dient betaling plaats te vinden door middel van betaling vooraf op banknummer IBAN: NL10 INGB 0005 8229 44, BIC: INGBNL2A ten name van Steenrijker te Maarssen.
3. Als de betaling binnen is zal Steenrijker overgaan tot verzending van de bestelde artikelen.
4. Indien de prijzen voor de aangeboden producten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen zeven dagen na mededeling van de prijsverhoging door Steenrijker.
5. Bij bestellingen met een afleveradres buiten Nederland gelden afwijkende verzendkosten.
6. Orders met een factuurbedrag boven € 150,00 worden in Nederland geleverd zonder verzendkosten.
7. Orders met een factuurbedrag boven de € 200,00 worden in België geleverd zonder verzendkosten

8. Er geldt geen minimum orderbedrag.


Artikel 4. Levering
1. Verzending van bestelde goederen geschiedt bijna altijd binnen 2 a 3 werkdagen na ontvangst van bestelling (deze periode kan langer uitvallen in perioden van vakanties/ inkoop reizen/ziekte).
2. De door Steenrijker opgegeven levertijd is slechts indicatief. Overschrijding van de leveringstermijn door onvoorziene omstandigheden geeft de klant in geen geval recht op schadevergoeding.
3. Indien bestelde goederen niet op voorraad zijn, kan van de levertijd afgeweken worden, dit zal aan de klant gemeld worden.
4. Mocht Steenrijker om bepaalde redenen niet in staat zijn een artikel te leveren, dan zal hij te allen tijde het vooruitbetaalde bedrag voor het betreffende artikel direct terugbetalen aan de klant.
5. Steenrijker is gerechtigd de af te leveren goederen in gedeelten na te zenden. De extra kosten van de nalevering worden door Steenrijker gedragen tenzij het verzenden in delen geschied op verzoek is van de klant.

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud
1. De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien de klant al hetgeen hij op grond van enige overeenkomst aan Steenrijker verschuldigd is, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op de klant over.

Artikel 6. Intellectuele en industriële eigendomsrechten
1. De klant dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door Steenrijker geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

Artikel 7. Reclames en aansprakelijkheid
1. De klant heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u Steenrijker daarvan zo spoedig mogelijk, in ieder geval binnen drie dagen na de aflevering, op de hoogte te stellen.
2. De verzending van producten gebeurt op risico van de koper. Steenrijker is niet aansprakelijk voor eventuele gebreken of beschadigingen ten gevolge van het transport.
3. Indien aan u geleverde goederen niet aan de verwachting voldoen kunt u deze binnen 14 dagen na levering retour zenden aan het postadres van Steenrijker:
Steenrijker
Fazantenkamp 404
3607 XD Maarssen
Retourgoederen worden uitsluitend vergoed indien deze ongebruikt en in de originele verpakking terug komen. Tevens dient de retourzending door U voldoende te zijn gefrankeerd. Het aankoopbedrag wordt, onder aftrek van gemaakte kosten, binnen 14 dagen teruggestort op de rekening waarvan het afkomstig is. De kosten van de retourzending zullen door Steenrijker niet worden vergoed.

Artikel 8. Bestellingen/communicatie
1. Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestelgegevens en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de klant en Steenrijker, dan wel tussen Steenrijker en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen de klant en Steenrijker, is Steenrijker niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld door Steenrijker.

Artikel 9. Persoonsgegevens
1. Steenrijker houdt zich aan de Wet Persoonsregistratie. De verstrekte gegevens worden opgenomen in een bestand. Steenrijker respecteert de privacy van alle gebruikers van zijn site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie altijd vertrouwelijk wordt behandeld. Deze gegevens zullen worden gebruikt om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. De persoonlijke gegevens zullen nooit ter beschikking worden gesteld aan derden die niet gelieerd zijn aan Steenrijker.

Artikel 10. Overmacht
1. Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Steenrijker ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Steenrijker gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
2. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Steenrijker kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.


Artikel 11. Diversen
1. Indien u aan Steenrijker opgave doet van een adres, is Steenrijker gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan Steenrijker schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.
2. Wanneer door Steenrijker gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Steenrijker deze Voorwaarden soepel toepast.
3. Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Steenrijker in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Steenrijker vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
4. Steenrijker is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

Artikel 12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
1.Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Artikel 13. Klachten
1. Voor klachten dient u in eerste instantie contact met Steenrijker op te nemen. Worden deze niet naar wens opgelost kunt u zich wenden tot het ODR
2. Voor europese geschillen kunt u zich wenden tot geschillencommissie via het 
ODR.

Nieuwsbrief

Meld u aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden
© 2011 - 2024 Steenrijker | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel